Меню
Април 2024
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Виж целия календар
Специалности
Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

График за провеждането на обучение за наставници по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение",  финансиран от европейския социален фонд:

10.04.2023 г./понеделник/ - 8:00 часа /присъствена форма/

11.04.2023 г. /вторник/ - 8:00 часа /присъствена форма/

 12.04.2023 г. /вторник/ - 8:00 часа /присъствена форма/

График за провеждането на обучение за наставници по проектBG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран от европейския социален фонд.

28.02.2022г./понеделник/ - 8:00 часа /присъствена форма/

01.03.2022 г. /вторник/ - 8:00 часа /присъствена форма/

 02.03.2022 г. /вторник/ - 8:00 часа /присъствена форма/


Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение" ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.

Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване" в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която ще бъде подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.

Проектът е на обща стойност 24 425 618,58 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца, със срок на изпълнение от 03.02.2020 г. и не по-късно от 31.10.2023 г.

Основна цел

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на специфичните цели на приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ и инвестиционен приоритет 10iv „Подобряване на адекватността на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на професионалното образование и системите на обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително двойни системи на учене и схеми за стаж“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ - 20 761 775,78 лв. и от Държавния бюджет на Република България 3 663 842,80 лв.

Допустими дейности

Дейност 1. Подпомагане на училищата при въвеждането на дуалната система на обучение. Чрез тази дейност се осигурява възможност за взаимодействие на училището с бизнеса и улесняване достъпа до пазара на труда.

Дейност 2. Разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво.

Дейност 3. Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение.

Дейност 4. Обучения на наставници в педагогически и методически умения.

Дейност 5. Популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите за предимствата, ползите и възможностите за реализация на завършващите на пазара на труда от обучението чрез работа би довело до насочване и подкрепа на децата им за тяхното ориентиране и решение за избор на професия и на училища.

Представители на целевата група

Целевите групи по проекта включват 9 800 ученици от 147 професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение, представители на предприятията, родители.

Заповед на Министъра на образованието и науката

Заявление за участие в проекта

 

Сформирана е група по електрически инсталации за обучение по професионална подготовка по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за
дуалната система на обучение" с учениците от Х а клас, специалност „Електрообзавеждане на производството“- дуална система на обучение - 9
/девет/ ученици. Ръководител на групата – инж. Цветелина Диманова –учител, практическо обучение. Изготвени са програма и график за обучение по професионална подготовка на група по електрически инсталации за ученици от Х а клас. През месец ноември учениците проведоха първото пробно стажуване във
фирма „А10“ ЕООД – гр. Перник. Получиха сертификати за проведеното пробно стажуване.

На 15.04.2021г. се проведе пробно стажуване на учениците от 10 клас в специалност "Електрообзавеждане на производството" обучаващи се в дуална система на обучение в ТПГ"Мария Кюри" гр. Перник.
Стажа е част от дейностите по проект BG05M20P001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение".
Целта е да се създадат условия за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение с бузнеса и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.Учениците се запознаха с предмета на дейност и реалните работни условия на фирмата партньор "А10" ЕООД.
Всеки ученик участвал в пробното стажуване ще получи сертификат.

 

ТПГ "Мария Кюри" гр. Перник се сдоби с ново оборудване, инструменти и материали по Проект BG05M2OP001-2.014-0001"Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран от Оперативна програма " Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове. Оборудването ще помогне на учениците в учебния процес и усвояването на нови знания и ще им предостави нов поглед във вижданията и новите технологии.

Предстои провеждането на обучение за наставници по проектBG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение". Допълнителна информация може да получите от Заместник-директора, учебно-производствена дейност в ТПГ"Мария Кюри", ул."Рига" № 1.

График за провеждане на обучение за наставници

Информация за дейностите финансирани по проекта

 

 

 

Поглед в бъдещето с учениците от ТПГ „Мария Кюри“ гр. Перник, участващи в Проект BG05M2OP001-2.014-0001" Подкрепа за дуалната система на обучение", финансиран от Оперативна програма " Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците овладяха силата на слънчевата енергия и свързаха соларна система използвана за осветление и зареждане на телефон, която използва слънчевата енергия и е независима от енергийните регулатори.

 

ТПГ" Мария Кюри" взе участие в информационната кампания за популяризиране на дуалната система на обучение пред родители и обществеността, в изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната  система на обучение" с конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката.

 

Албум: Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"